YAYINLAR

 

 

 

Kitaplar

 

 

 

1.  Abdurrahman Han Destanı, Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1061, Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi: 4 , XII+206 s. (Bilim Uzmanlığı Tezi, 1984.

2. Yusuf Bey Ahmet Bey (Bozoğlan) Destânı, Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1012, Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi: 5, X+756 s. (Doktora Tezi, 1987)

3.  Üç Uygur Destanı, Çin Tömür Batur, Nözügüm ve Sadir Pelvan, Ankara 1994, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, Edebiyat Serisi: 3, VIII+114 s.

4. Türkiye ve Tatar Türkçesiyle Nasrettin Huca Mezekleri, Nasreddin Hoca Fıkraları, TİKA Yayınları, Ankara 1999, 374 s.

5. Türkiye ve Türkmen Türkçesiyle Ependi, Nasreddin Hoca Fıkraları, TİKA Yayınları, Ankara 1999, 490 s.

6. Bengü İzler, Türk Dünyası Araştırmaları, Ankara 2007, Pegem A Yayıncılık, 356 s.

 

Editörlüğünü veya Hazırlama Kurulu Başkanlığını Yaptığı Kitaplar ve CD'ler

 

 

 

7. Yabancılar İçin Türkçe-1, Ankara 2006, Gazi Üniversitesi Yayınları, 289 s.

8. Yabancılar İçin Türkçe-2, Ankara 2006, Gazi Üniversitesi Yayınları, 349 s.

9. Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi, Ankara 2006, Gazi Üniversitesi Yayınları, 319 s.

10.Yabancılar İçin TCS-YÖS Türkçe Deneme Sınavları, Ankara 2006, Gazi Üniversitesi Yayınları, VI+152 s.

11. Yabancılar İçin Türkçe-1 İnteraktif CD, Ankara 2006, Gazi Üniversitesi Yayınları, (150 dk.).

12. Yabancılar İçin Türkçe-2 İnteraktif CD, Ankara 2006, Gazi Üniversitesi Yayınları, (150 dk.).

13.Türk Dünyası Masal Araştırmaları (Tastarakay’dan Keloğlan’a), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2015.

 

Makaleler

(Söz konusu makalelerin birçoğu ‘Modern Language Association International Bibliography (MLA) New York; Cambridge Scientific Abstract, Cambdridge/ABD;  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) London/England; Ulrich Periodical Directory; Tübitak/Ulakbim, TUBA/Türkiye Bilimler Akademisi İndeksleri’ gibi uluslararası indeksler tarafından taranan aşağıdaki dergilerde yayımlanmıştır.)

 

 

1.   “Emine Işınsu’nun Biyografisi”, Töre, Sayı: 139, Aralık 1982, s. 43-47.

2.  “Nasreddin Hoca’nın Tarihi Şahsiyeti ve Fıkraları Üzerine Bir İnceleme”, Türk Folkloru Araştırmaları, 1982, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983,  s. 134-165.

3. “Dobruca’dan Derlenmiş Türk Yemekleri”, Yemek Kitabı(Tarih-Halkbilimi-Edebiyat), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2002, s.621-630.

4. “Uygur Halk Destancılığının Bugünkü Durumu”, II. Milletler Arası Halk Edebiyatı Semineri 7-9 Mayıs 1985, Yunus Emre Kültür ve Sanat Vakfı Yayını, Eskişehir, Yıl: XXI, 1987, s. 277-282.

5. “Gazanfer Paşayev, Kerkük Folkloru Antologiyası”, Türk Kültürü, Yıl: XXVI, Sayı: 298, Şubat 1988, s. 120-124.

6.  “Yalanlamalar ve Tekerlemeler”, Türk Kültürü, Yıl: XXIX, Sayı: 341, Eylül 1991, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 539-551.

7. “Nözügüm Destanı”, IV. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara 1992, s. 297-304.

8.  “Türkçe–Latince Bir Nasreddin Hoca Mecmuası”, Türk Kültürü Araştırmaları, Şükrü Elçin İçin, Sayı:XXIX, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,Ankara 1993, s. 272-305.

9“İki Uygur Fıkra Tipi: Molla Zeydin ve Seley Çakkan”, Milli Folklor, Sayı:16, Ankara 1993, s. 15-30.

10. “Polonya’da Yaşayan Tatar Türkleri”, Kırım (Haziran-Temmuz-Ağustos), Sayı: 3, Ankara 1993, s. 6-8.

11. “Türkmenistan’daki Adak Yerleri ve Bu Yerlerle İlgili İnançlar”, Türk Kültürü, Yıl: XXXI, Sayı: 368, Kasım 1993, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, s. 730-740.

12. “Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Şükrü Elçin’e Armağan”, Türk Dili, Sayı: 507, Yıl: XXIX/1-2, 1991, Ankara 1993, March 1994, s. 222-228.

13. “Türk Boylarının Folkloruyla İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Üzerine”, I. Folklor Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Aralık 1994, Ankara, s. 113-117.

14. “Türkmenistan’dan Derlenmiş Dede Korkut Boyları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1995, Ankara 1997, s. 263-314.

15.  “Türk Boylarının Edebiyat ve Folklorlarında Nevruz Bayramı”, Bilge Yenigün, Sayı: 4,Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995, s. 5-7.

16. “Tatar ve Uygur Türklerinde Nevruz Bayramı’nda Şiir Söyleme Geleneği”, Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni, 20-21 Mart 1995, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 13-17.

17.  “Manas Destanı’nda İslami Unsurlar”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, 21-23 Haziran 1995, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995,  s. 193–200.

18. “Manas ve Altın Arığ Destanı’ndaki Motifler”, Manas 1000 Bişkek Bildirileri, 26-31 Ağustos, Bişkek 1995, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1997, s. 147-158.

19.  “Manas Destanının Türk Destanları İçindeki Yeri ve Önemi”, 100. Yıl Üniversitesi I. Manas Bilgi Şöleni, 12-13 Ekim 1995, Van 1995, s. 43-49.

20. “Uygur Efsanelerinde Nevruz”, Nevruz ve Renkler, Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası II. Bilgi Şöleni Bildirileri, 20-23 Mart 1996, Ankara 1996, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 309-314.

21. “Doğumunun 150. Yılı Münasebetiyle: Jambıl Japaulı ve Kazak Edebiyatı”, Anayurttan Ata Yurda Türk Dünyası, Yıl: 4, Sayı: 11, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 40.

22.  “Kalbi Türklük İçin Çarpmış Bir Devlet Adamı ve Şair: Mehmet Emin Buğra”, I. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1996, s. 465-468.

23. “Türk Dünyasında Nasreddin Hoca”, V. Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Nasreddin Hoca Özel Oturumu, I. Cilt, Ankara 1996, s. 195-200.

24. “Nasreddin Hoca’nın ve Fıkralarının Timur’la İlgisi”, III. Şanlıurfa Kültür ve Sanat Haftası, Şanlıurfa 1996, 8. s

25. “Türk Dünyası ve Komşu Ülkelerde Nasreddin Hoca (Nastradin Xodja. Kım problem aza razprostranenieneto obraza mu na Balkanite) (Nasreddin Hodja in Turkish World and in Neighboring Countries)”, Za uçastie v simpoziuma na tema viliyanieto na Nastradin Hodja Vırxu folklora na Bılgariy, Sofia  1997, s. 75-81.

26. “Yeni Bir Nasreddin Hoca Yazması”, I. Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni, İzmir 1996, 9.s.

27. “Nasreddin Hoca ve Komşu Tipler”, Nasreddin Hoca Sempozyumu, Ankara 1997, Düzenleyen: Kültür Bakanlığı Hagem-Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 6 Ocak 1997 Ankara, 7 s.

28. "Nahçivan Nahçivan”, Türk Yurdu 16. Cilt, 108 sayı, Ağustos 1996, Ankara s. 38-41.

29. “Köroğlu Destanı’nda Kahraman ve Atının Doğumu ile İlgili Motiflerin Tahlili”, Türk Dili, Sayı 549, Eylül 1997, s. 223-233.

30. “Halk Edebiyatımızda Ağaç”, Kendini Yazan Ağaç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1998, s. 26-34.

31. “Karapapak Terekeme Türkleri”, Kültür Bakanlığı-Kars Dikme Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği Sempozyumu, 4 s.

32.  "Türk Boylarının Sözlü Edebiyatında Nımaḫ/Comoḳ/Jumbaḳ/Yomaḳ Anlatım Türü Üzerine Bir Etimoloji Denemesi", Türk Dili, Sayı: 556, Nisan 1998, s. 368-378.

33.  "Türklerin Atası Korkut Ata", Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı Dergisi (Tadiv), Sayı: 1, Ankara 1998, s.40-43.

34. “Alıp Manas'tan Bamsı Beyrek'e", IV. Dede Korkut Bilgi Şöleni, Bayburt 1998, s.6

35. “Türkiye ve Makedonya'da "Mantifar/Mantufar/Martufal" Mani Söyleme Geleneği", Atatürk ve Manastır Sempozyumu, Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisinden Mezun Oluşunun 100. Yılı Hatırasına, 12-13 Ekim 1998, Ankara 1999, s. 385-390.

36.  “Atatürk ve Türk Dünyası", Hava Kuvvetleri Dergisi, Mayıs 2000, Sayı: 335, s. 84-90.

37. “1998-1999 Türkiye ve Türk Dünyasındaki Bilim ve Kültür Olayları" 1998-1999 Türk Ocakları 33. Olağan Büyük Kurultay Raporu, 15 Nisan 2000, Ankara, s. 34-47.

38.  “Herikli Türkmenleri ve Herikli Kelimesinin Etimolojisi", Uluslararası IV. Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 25-29 Eylül 2000, Çeşme-İzmir, Ankara 2007, s. 1355-1394.

39. “Bağımsızlığın Bedeli", Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayın Organı, Yıl: 3, Sayı: 14, Temmuz 2000, s. 12-13.

40. “Dostluklar ve İhanetler", Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayın Organı, Yıl: 3, Sayı: 15, Eylül 2000, s. 19.

41. “Sovyetler Birliği Döneminde Türkmenistan’daki Folklor Çalışmaları”, 6. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 18-24 Haziran, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 225-232.

42.  "Türkiye Türkçesinin Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında Radyo Televizyonun İşlevi", Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türkçenin Kullanımı Paneli, http://www.rtuk.org.tr/isaozkan.htm, 2002, s. 1-4.

43.  "XIX. ve XX. Yüz Yıl Uygur Tarihleri ve Ahmet Yesevi'nin Doğum Yeri Meselesi", Bilig Dergisi, Yaz 2003, Sayı: 26, s. 1-10.

44. “Türk Boylarının Sözlü Edebiyatındaki ‘Çeçen/Şeşen/Sesen’ Kelimesinin Etimolojisi”, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri 26-28 Mayıs 2000, Ankara 2002, s. 609-617.

45. “Hakas Türklerinde Halk Takvimi ve Ulu Kün (Nevruz Bayramı) Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 15-16 Mart 2002 Diyarbakır, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2002,  s. 149-159.

46. “Elçibey’in Ardından”, Türk Yurdu Dergisi, 23. Cilt, 192. sayı, Ağustos 2003, s.12.

47.  "Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklardan Gelen Burslu öğrencilerin Meseleleri ve Çözüm Teklifleri, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği," Muzaffer Özdağ’a Armağan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara 2003, s. 141-150.

48.  “Cumhuriyet Döneminde Türkiye ile Türk Dünyasının İlişkileri”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Türkiye, Türk Ocakları Genel Merkezi-Ankara Ticaret Odası Yayını, Ankara 2004,  s. 386-433.

49. “I. Uluslararası Ahıska Türkleri Kurultayı Baku’da Yapıldı”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 204, Ağustos 2004, Ankara s. 56.

50.  "Bir Yemeğin Türkçemizdeki Hikâyesi: Menemen", V. Türk Dili Kurultayı, 25 Eylül 2004, TDK Yay., Ankara,  s 2283-2288.

51. “Türk Cumhuriyetlerindeki Son Siyasi Depremler”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 25, Haziran 2005, Sayı: 214, s. 30-33.

52.  "Türk Dünyasındaki Dil, Eğitim ve Kültür Alandaki Yakınlaşma Çabaları", XII. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı Bildirileri, Ankara 2005, s. 23-32.

53.  “Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Yıl: 2006/1, Sayı: 20, Kayseri 2006, s. 143-152.

54.  “Herikli Türkmenlerindeki Eski Türk Kültürünün İzleri”, Erciyes Üniversitesi, II. Kayseri ve Yöresi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 10-13 Nisan 2006, s.1-26.

55.  “The Influence of Garacaoglan on Maghrupi’s Works”, The Sacrad Rukhnama and The Literary Heritage of Garacaoglan in The System of Universal Spiritual Values of Humanity, Ashgabat, 2006, 331-336.

56. “Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Alanındaki Değişmeler”, Bağımsızlıklarının 15. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Ankara Ticaret Odası-Türkocağı Yayınları, Ankara 2007, s. 80-128.

57.  "Türkçenin Yabancılara Öğretimi", Türk Dünyası Araştırmaları, Bengü İzler, PegemA Yay., Ankara 2007, s. 155-164.

58.  “Halk Edebiyatı ve Millî Kimlik”, Türk Kimliği, Ayvaz Gökdemir'e Armağan-2, Ötüken Yayınları, Ankara 2009, s. 75-97.

59.  "Sevgi ve Samimiyet Abidesi Bir Şair: Bahtiyar Vahapzade", Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 263, Temmuz 2009, s. 52-56.

60.  "Ergenekon Destanı Hakkında", Türk Yurdu Dergisi, Cilt:29, Sayı:265, Eylül 2009, Ankara, s.43-47.   

61.  “Yapa Yapa Karlar Yağsa Yaza Kalmaz”, Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türksoy Yay. Ankara 2011, s. 23- 30.

62. “Öğretmen Yetiştirmede Türkçe Alan Öğretiminin Sorunları” Türk Yurdu, Yüz Yaşında, Aralık 2011, Cilt: 31, Sayı: 292, s. 132-136.

63.  “Siyasi Mücadeleden İlmi Çalışmalara, Bir Bilginin Hayat Hikâyesi: Abdülkadir İNAN”, Türk Kültürünün Araştırma Enstitüsünün 50. Yılına Armağan, Türk Kültürü Bildirileri, Ankara,  2012, 51-99.

64. “Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı”, Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı,  Öncü Kitap Yayınları, Ankara, 2013, s. 467-488.

65. “Erdem Sahibi Bir Bilgin: Hocam Dursun Yıldırım”, Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı, Öncü Kitap Yayınları, Ankara 2013, s. 11-16.

66. (Dursun Yıldırım ile birlikte),  Kitab-ı Dedem Korkut Üzerine Bir Televizyon Söyleşisi, Türk Kültürü Dergisi, 2013/1, Ankara 2013, TKAE: Yay. 123-154.

67. “Karapapak-Terekeme Türkleri ve Âşık Şenlik’in Şiirlerinde Destanî Motifler”, Türk Kültürü Araştırmaları Yaşar Kalafat’a Armağanı, Ankara 2014,  325-336.

68. “Türkoloji Yazıları”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, 2014/7:4-6.

69. “Hazihi’r-Risâlet-i Min KelimâtOğuznâme El-Meşhûr Bi-Atalar Sözü”, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Oğuzlar Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri 21-23 Mayıs 2014 Beytepe-Ankara, 2015, 343-350.

70. “Tokatlı Âşık Hüseyin Durmaz”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 25-26 Eylül 2014, Bildiriler Kitabı,  III. ciltTokat Valiliği Özel İdaresi Yayınları, Tokat, 2015,  s. 227-230.

71.  “Uygur Türklerinin Çın Tömür Batır Destanındaki Masal Motifleri”, Türk Dünyası Masal Araştırmaları (Tastarakay’dan Keloğlan’a), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2015, s. 505-538.

72.   (Fatma Özkan ile birlikte), “Dede Korkut Kitabındaki “Apul Apul” veya “Yap Yap Yürümek” Sözlerinin Kökeni Hakkında’’, Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2015, s.55-62.

73.  "Zileli Âşık Söyleri", Zile Kültür ve Sanat Dergisi, Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, Sayı:7-8, İzmir: Zile Belediyesi Kültür Yayınları, 2016, s. 349-351.

74. "Türk Eğitiminde Öğretmen Okulları ve Öğretmen Yeterliliklerine Dair Düşünceler",  21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:5 Sayı:15 Kış 2016 s.19-27.

75.  "Türk Dünyasında İletişim ve Yazı Dili Meselesi",  Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara 2016, s. 279-288.

76. "İran’da ve Türk Dünyasında Ana Dili Türkçeye İtibar Kazandıran Şair Muhammed Hüseyin Şehriyar", Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri:3 Uluslararası Muhammed Hüseyin Şehriyar Bilgi Şöleni, 7-8 Kasım 2016, Bildiriler Kitabı, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, Mart 2017, s.21-28.

77. (Prof. Dr. Fatma ÖZKAN ile birlikte) "Karapapak Terekeme Türklerinin Atasözleri ve Deyimleri", 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 17, Yaz 2017, s. 547-562.

78. (Prof. Dr. Fatma ÖZKAN ile birlikte) "Költigin ile Köl İç Çor Yazıtlarında Geçen "Oplayu Tegmek" ve "Opulu Kirmek" Sözleri Hakkında", Halil İnalcık Armağanı, TKAE Yayınları, Ankara 2017, s. 205-215.

79."Oğuz Kağan Destanında Tabakalar ve Oğuz Adı Hakkında Düşünceler", II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, Cilt:3, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara 2018, s.921-936

 

Aktarmalar

 

 

 

 

Mülâkatlar

 

 

 

·     Ersin Yılancı,“Prof. Dr. İsa Özkan: Türkçe Dünya Dili”, Millet, 14 Nisan 2003, Yıl: 1, Sayı: 26, s. 12-15.

·     Dinçer Eşitgin-Ruhi İnan,“Prof. Dr İsa Özkan’la Dünden Bugüne Nevruz Üzerine Söyleşi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Mart 2005, Sayı: 61.

·     Adalet Görgülü, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Merkezi’nin Büyük Başarısı, Gazi Haber Journal, 2006.

·     Mehmet Çevik, Prof. Dr. İsa Özkan’la Bengü İzler ve Türk Dünyasına Dair, Edebiyat Otağı, Aylık Edebiyat Sanat ve Fikir Dergisi, Ocak 2008, Yıl:2, Sayı: 28, s. 12-15.

     KONFERANSLAR

·   “Orhan Şaik Gökyay ve Dede Korkut”, Kastamonu Üniversitesi, 23 Mayıs 2014

· “Türk Eğitim Politikalarında Öğretmen Okullarının Yeri”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 24 Kasım 2015

·   “Türk Devletlerinde Eğitim Yapısı ve İsatatistikleri”, Türk Ocağı, 15 Mayıs 2015

·   “Nözügüm ve Seyit Noçi Destanları”, Çin Halk Cumhuriyeti, Lanzhou, Kuzey-Batı Milletler Üniversitesi (Northwest University for Nationalities), 21 Nisan 2015

· “Türk Destanları”, Çin Halk Cumhuriyeti, Lanzhou, Kuzey-Batı Milletler Üniversitesi (Northwest University for Nationalities), 23 Nisan 2015

· “Uygur Destanları”, Çin Halk Cumhuriyeti, Lanzhou, Kuzey-Batı Milletler Üniversitesi (Northwest University for Nationalities), 25 Nisan 2015

 

 

 

 

 

Hakemlik Yapılan Dergiler

 

 

 

1.     Bilig Dergisi

2.     Türkbilig Dergisi

3.     Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

4.     Avrasya Araştırmaları